Повністюавтоматичнапідключенадоприпоюмаскадлялініїтрафаретногодруку

Повністюавтоматичнапідключенадоприпоюмаскадлялініїтрафаретногодруку

大气压静脉PC68-SP

Повністюавтоматичнийдрукарськийпристрійдлядрукунадрукованійплаті、повністюавтоматичнийекраннийпринтердлямаскиприпою,екраннийпринтерпідвставнумаску

Вбудованийзавтоматичнимпідключеннябм+уфернийштабелебр+ічнийпринтерзмаскоюприпоC +юбуфернийштабелер+автоматичнеперевертанняпозиціонування+ Sбічнийпринтерзмаскоюприпою,підключеннядохвіртковоїсушаркивбудованоютехнологічноюлінієюдруку
Вбудованийзавтоматичнимпідключеннябм+уфернийштабелебр+ічнийпринтерзмаскоюприпоC +юбуфернийштабелер+автоматичнеперевертанняпозиціонування+ Sбічнийпринтерзмаскоюприпою,підключеннядохвіртковоїсушаркивбудованоютехнологічноюлінієюдруку

Спеціалізуштьсянаавтоматичнійбагатошаровійдрукованійплаті,щоприєднуюмаску,ТехнологіяЛініїТрафаретногодруку。Науково-досліднийтастратегічнийальянсіззамовникомчереззапит,післярозумінняпопитунавипусквиробничоїпропозиціїтаплануваннякомпонування,всіфункціїфункційврегульовані,будепроведенотехнічнідослідженнятарозробку。Цямашинаскладаєтьсязавтоматичнийплагін+буфернийштабелер+бічнийплагіннийекраннийпринтер+буфернийштабелер+автоматичнепозиціонуванняперевертання+ SбічнийприпоймасковийекраннийпринтердлядосягненняповністюавтоматичноїефективностівиробництваОдинізспособів - цезменшенняробочоїсилитаіншийспосібекономіїенергіїзменшеннявуглецю(ОригінальнийПроцес3-РазовийДрукТриразовимСуюіннямзменшіннямзменшіннямзменшитидо3-РазовогоДрукуз1-Разовимсуюінням。)

Середнайважливішихмоментів - зробитипристрійдляпровідностіповітря,втойчасякпроцеспідключення+автоматичнепозиціонуванняперевертаєвиявленняПЗС-камери,приладдлясторониC / Sможнаподолати,цифровекеруваннязамінюєтриточковуфункціюмікрорегулюваннядлязабезпеченняплавногоробочогопроцесу,цетакожєунікальнимВинаходомАвтоматичноюВставноюМаскидляприпоювбудованоюМасивноювиробничоїмашиниувсьомусвіті

Особливості

 • Візуальнареєстрація:2ПЗЗ-камеришвидковиявляютьреєстраційнийзнакабоотвірнапідкладці,математичнообчислюютьвеличину,відхиленувідположення,щозабезпечуєтьсясистемоюуправління,системасервопередачіX / Yнегайноприводитьреєстраційнутаблицюдоточногоположення
 • Лазернаточка:МодулькамериCCDблокуєтьс/ярозблоковуєтьсязадопомогоюпневматичногоперемикачауправління,швидкогозміщеннятаручноготочногорегулюванняположенняспередуназад/праворучліворуч,розміщенийзадопомогоюлазерноїпроекціїточкидляшвидкогопереміщеннявцільовеположення。
 • Мікрорегулюванняцифровогоекранууправління:замінітьручнетриточковемікрорегулювання,якенеможеточнорегулюватиотриманнябажаногоположення,оцифрованакомпенсаціяуправліннязабезпечуєшвидкуточнуефективність。
 • Буфернийштабелер:колибічнийекраннийпринтер乙зупиняєтьсядляочищенняекрану,бічнийвхідпіслядруку,тимчасовийстекубуфернийштабель,щобуникнутивпливунаефективністьвиробництва
 • Автоматичнеперевертанняпозиціонування:виконанодрукбоковоїлегендитатранспортуваннядляперевертання,сервоприводCCDдлявиявленняреєстраційногознаканастороні乙длядрукулегенди
 • Згладженнямашинкидляпідрізування:Підкладкадеформуштьсяпіслярізноїобробки。

Специфікація.

Модель. ATMALINE_PC68-SP
Товщинаоснов。и 0,8 ~ 3,0 мм
Максимальнаплощадруку 730x730 мм (28,5 " x28,5 ")
Мінімальнаобластьдруку 360x360 мм (14 " x14 ")
Продуктивність 300~360шт/хв
Джереложивлення 3∮,380в,50/60Гц
Макс。РозмірO/dКадру 1200 x1200мм
МінімальнийРозмірO/dКадру 900 x900分辨率下玩мм
Діаметрвакуумногоотвору ϕ2мм
ВбудованаточністьCCD. 0,02мм.
Буфернезберігання. 25шт.
Повнадовжинарядка 90x1886x2200мм
Вагацілоїлінії 8590年кг

іншийРозмірТієїєїСеріїМоделі:

Atmaoe PC68(Макс。Площадруку760x760мм)

ATMAOE PC68-PV(макс。Площа друку 760x760 мм)

大容器PC68-SM(Макс。Площадруку760x760мм)

Супутнітовари
 • ПовністюавтоматичнийПЗС-реєстраційнийдрукарськийпристрійдлядрукунадрукованійплаті(максимальнаплощадруку600 x800мм)——ЛегендадрукунадрукованійплатізПЗЗ——реєстрацієюпідвищуєвисокуточністьтаефективнупродуктивність。
  ПовністюАвтоматичнийпзс-реєстраційнийдрукарськийпристрійдлядрукунадрукованійплаті(Максимальнаплощадруку600x800мм)
  ATMAOE PC68

  ПрисвяченаавтоматичнійлегендітрафаретногодрукунатвердійдрукованійплатіОсновноюметоюдрукулегендинадрукованійплатієпозначеннясимволівкомпонентівдляпозначеннямонтажногоположення。Друковануплатувиготовляютьчерез20 ~ 30кроківобробки,формуванняздійснюєтьсяпіслядрукутаперевіркилегенд,ищобстатикінцевимпродуктом。Сьогоднімаркуваннялегендипотрібновишуканощодня,останнійпроцесдрукулегендибуденадзвичайноважливим。Якщовикористовуєтьсянапівавтоматичнавставка销-кодудлядрукуслідрозглянутипитаннянедостатньоїточноїреєстрації,автоматичнареєстраціяПЗС-ценетількиточність,атакожувімкненняповністюавтоматичноготрафаретногодрукувпроцесіобробки。Покискорочуєтьсяробочасила,збільшуєтьсявартістьробочоїсили,ценайкращийінструментдлясерійноговиробництвадляпредставленнянормивиходу。


 • Повністюавтоматичнадвостороннялініядлядрукарськоїмаскиздрукарськоюплатою - Комбінованийпринтердлясітчастоїмаскиприпою+акумулятор+автоматичнийперевертання+бічнийпринтердлямаскиприпою,підключенийдовбудованоїсушильноїкалитки。
  Повністюавтоматичнадвостороннялініядлядрукарськоїмаскиздрукарськоюплатою
  大气压术PC68-SM

  Спеціалізуєтьсянабагатошаровійдвосторонніймасцідляприпоюдрукованоїплати,автоматичнійлініїтрафаретногодруку。Упоєднаннізістратегічнимидослідженнямитарозробкамизамовниківбулонегайноорганізованозапитнаіндивідуальнийдизайн,щобзрозумітипоняттявиробництватаплануваннямакета,можнабулозібративсіфункції,відразубулопроведенотехнічнідослідженнятарозробку。Цялініядрукускладаєтьсязрізнихпідрозділівдлядосягненняповністюавтоматичноїефективностівиробництва,зменшенняробочоїсилиробочогонавантаження,такождосягтиметидляекономіїенергії(оригінальнийпроцесдвічідрукуєдвічісушіннядляполіпшеннядвічідрукуєодноразовесушіння。)Ключовиммоментомєвиготовленнякріпленнядлятрафаретноготрафаретногодруку(сторонаC / S),аПЗСвиявляєреєстрацію+автоматичнеперевертання,атакожмікрорегулюваннясервосистемицифровогоуправліннядлязамінимеханічноготриточковоготонкогорегулювання,забезпеченняплавногоробочогопроцесу、ініціативнийвинахідповністюавтоматичногоприпоюмаскавбудованийпроцес。
Меню.

Найкращийпродаж

ПовністюАвтоматичнадрукованаплатаЗМаскоюдляприпоюЛініяТрафаретногодруку|Виробництвопромисловогоообладнаннядлятрафаретногодруку - atma

态冠军。CORP。,З1979Року,єСвітовимлідеромповністюАвтоматичноюЛініїТрафаретноюдрукарськоїМаскидлядрукудрукованихплат|Обладнаннядляшовкографіш,щобазуштьсянатайвані。

Заводвиробництвапромисловихмашиндлятрафаретногодрукуплощею66 000квадратнихметрівсертифікованийCE、використовуєERP -систем,уміститьнімецькийциліндричнийпресSPSімає170запатентованихконструкцій。Івсеобладнаннядлятрафаретногодрукушироковикористовується7восновнихдодатках:промисловийдру,кграфічнийдрук,друкнасклі、друкованісхеми,оптико——електронний,біомедичнийдруктадрукіззеленоюенергією。

态пропонуєсвоїмклієнтампрофесійнімашинидлятрафаретногодрукутасупутнєобладнання,передовітехнологіїта40 -річнийдосвід。态забезпечуєзадоволеннявимогкожногозамовника。


Гарячіпродукти

辊对辊丝网印刷生产线

辊对辊丝网印刷生产线

БагатофункціональнаАвтоматичнавиробничалінія...

Читатидалі
湿膜插入式焊锡面罩

湿膜插入式焊锡面罩

ПроривнийЗвичайнийРежимпроцесу,Триразовий...

Читатидалі
停止圆筒丝网印刷线

停止圆筒丝网印刷线

Швидкість трафаретного друку досягає найвищих…

Читатидалі