Δεσμευμένη για κ o ρ φα

Εφαρμογές

Εφαρμογέςεκτύπωσηςοθόνης


Καλώς λθατε στην περ ζ也“起源于此”。Μεταξοτυπία,λόγωτωνχαρακτηριστικώντης:εξαιρετικάπροσαρμόσιμησεΥποστρώματακαιΜελάνια,ωςεκτούτουεφαρμόζεταιευρέωςσεδιάφορεςδιαδικασίεςκαισεμεγάλεςδιαφορές。Ταπροϊόνταεξοπλισμούεκτύπωσηςοθόνηςεπομένωςέχουνσχεδιαστεί/αναπτυχθείγιατηναντιμετώπισητέτοιωνδιαδικασιώνσεδιαφορετικέςποικιλίες。Γιαναδιευκολύνετετηναναζήτησήσας,ναεντοπίζετε,καιέτσιναβρείτεγρήγορααντίστοιχαμοντέλαπουναανταποκρίνονταιενδεχομένωςστιςανάγκεςσας,προτείναμεταπροϊόνταμαςδιαφοροποιώνταςδιάφορακύριατμήματαεφαρμογών(όπωςπαρακάτω),καθοδηγώνταςσαςνακάνετεκλικγιακατανόηση。

Επιπλέον,μπορείναέχετεβρειότιταπροϊόνταμαςείναισεδύοσειρέςεπωνυμίας:καιSPS,είναιδιαφορετικάστηναρχήτηςεκτύπωσηςκαιστονβαθμόαυτοματισμού:

 • 态:γιαυποστρώματασεμορφήφύλλου/πλαισίου[*],υιοθετείτο”επίπεδοκρεβάτι(τραπέζι)”ωςβάσηστήριξηςυποστρώματος,πρόσθεσεδιάφορααρθρωτάσχεδιασμένατμήματαεκτύπωσης(αποτελείταιαπόστάσιμοτμήμαοθόνηςκαικινούμενηκεφαλήεκτύπωσης),διαφορετικόυποβαθμισμένουπόστρωμασε/έξωμηχανισμόςμεταφοράς),καισυναφείςενότητεςλειτουργίαςπριναπότηνεκτύπωση/μετάτηνεκτύπωσηγιασειριακέςδιαδικασίες·Οτύποςεπίπεδουκρεβατιούέχειταχαρακτηριστικάτηςεύκοληςλειτουργίαςκαιελέγχου,καιακριβήςστηνεκτύπωση,κατάλληλογιαβιομηχανικέςδιαδικασίεςπουαπαιτούνακρίβειακαιόχιυψηλήπαραγωγικότητα。[*μερικάμοντέλαμπορείναχειρίζονταιστερεοχημικάυποστρώματαμεεκτυπώσιμηεπίπεδηήκυλινδρικήεπιφάνεια,συνήθωςλειτουργούνμε夹具/στήριγμα:夹具στοτραπέζι,περιστρεφόμενηβάσηγιακυλινδρικάυποστρώματα。(βλ。Βιομηχανικήεκτύπωση)Πρόσφατααναπτύχθηκανεπίσηςδιαθέσιμαμοντέλασεροήεργασίας精密卷绕对位αρχήγιαεύκαμπταυποστρώματασεμορφήρολού。(βλ。Πλήρωςαυτόματηγραμμήεκτύπωσηςοθόνης精密卷绕对位)]
 • ? ?SPS:γιαυποστρώματασεμορφήεύκαμπτουφύλλου,υιοθετεί“περιστρεφόμενοκύλινδρο”ωςβάσηστήριξηςυποστρώματος,προστέθηκεειδικότμήμαεκτύπωσης(αποτελείταιαπόμετακίνησητμήματοςοθόνηςσυγχρονισμένομεκύλινδροκαισταθερήκεφαλήεκτύπωσης),αυτόματητροφοδοσίαυποστρώματος-τοποθέτηση-εκτύπωση-παράδοσημηχανισμόςμεταφοράςκαιτροφοδοσίαπριναπότηνεκτύπωση,ξήρανσησ/τοίβαξημετάτηνεκτύπωση…内联εξοπλισμόςγιαπλήρωςαυτόματεςσειριακέςδιαδικασίες。Οτύποςκυλίνδρουέχειταχαρακτηριστικάτουναείναιπλήρωςαυτοματοποιημένος,σευψηλήταχύτηταλειτουργίας(=υψηλήπαραγωγικότητα),κατάλληλοςγιαδιαδικασίεςπουαπαιτούνυψηλήαυτοματοποίησηκαιυψηλήπαραγωγικότητα。(βλ。全自动丝网印刷生产线)]
9的结果1 - 9
 • Βιομηχανική μηχαν ζ以及εκτ π η ζ和θ νη ζ
  Ηβιομηχανικήεκτύπωσηοθόνηςονομάζεταιεπίσηςεπίπεδηκαικαμπύληδιακοσμητικήεκτύπωσηήεκτύπωσηβιομηχανικώνπροϊόντων。

  Το态είναιαφιερωμένοστηνεκτύπωσηοθόνηςγιατέσσεριςδεκαετίεςκαιέχειαναπτύξειδιάφορουςτύπουςεκτυπωτώνοθόνηςγιαναχειριστείεπίπεδηήκαμπύληεκτύπωσηδιαφορετικώνβιομηχανικώνπροϊόντων,ηοποίαανταποκρίνεταιστονβιομηχανικόχαρακτήραεκτύπωσηςτηςπολύχρωμηςακριβούςεκτύπωσηςκαιτηςγρήγορηςπαραγωγικότητας。Ηεπίπεδηκαικαμπύληεκτύπωσημπορείναεφαρμοστείσεδιάφοραυλικάόπωςπλαστικά,μέταλλ,ακεραμικάκαιγυαλικάβιομηχανικάπροϊόνταγιαναικανοποιηθείμεδιαφορετικήεφαρμογή。Επίσης,το态παρέχειμιαειδικήλύσηεκτύπωσηςοθόνηςγιαδιάφοραβιομηχανικάπροϊόντα。


 • Μηχανή εκτ υ ζ οθ νη ζ γραφικ plaplaν
  Ηγραφικήεκτύπωσηοθόνηςονομάζεταιεπίσηςέγχρωμηεκτύπωσηοθόνης,εκτύπωσηοθόνηςβερνικιού,βερνίκωμαUV。

  Ημεθοδολογίαεκτύπωσηςοθόνηςεφαρμόζεταιγιατηνάμεσηεκτύπωσηγραφικώνεικόνων/κειμένωνσεχαρτιά,πλακέτεςκαρτών,πλαστικάκαιάλλαυλικάσεμορφήφύλλουήπρόσθεταεκτυπώσεωνεξαφανίζονταισεήδηεκτυπωμένηεπιφάνειαγιαανακούφιση,κόκκους,μεταλλικήλάμψηκλ。π。ειδικάεφέ,έτσιΑυξάνειτηνεκθαμβωτικήέλξη,όπωςαφίσεςδιαφημίσεων,κουτιάσυσκευασίας/περιτυλίγματα,καλύμματαβιβλίων,πίνακεςζωγραφικής,αυτοκόλλητα,ευχετήριεςκάρτες,ετικέτεςετικετών,μπράιγκαιούτωκαθεξής。


 • Μηχανή εκτ υ η ζ οθ νη ζ γυαλιού
  Ημηχανήεκτύπωσηςμεγυάλινηοθόνηεφαρμόζεταιγιατηνεκτύπωσηκεραμικούμελανιούσεεπίπεδογυαλί。

  Ημηχανήεκτύπωσηςγυαλιούτης态είναιαφιερωμένηστοχειρισμόεκτύπωσηςπολλαπλώνχρωμάτωνγιαδιακοσμητικόμοτίβοήλειτουργικόχαρακτηριστικόστογυαλί。Τομηχάνημαεκτύπωσηςοθόνηςδιαθέτειστιβαρήδομή,ανθεκτικό,ανθεκτικόστιςγρατσουνιές,αντιολισθητικό,βαριάφόρτωση,χειρισμόγιαεκτύπωσηκανονικούκαιακανόνιστουσχήματοςεπίπεδουγυάλινουπίνακα。Χρησιμοποιώνταςτοπροϊόν态γιαναεκτυπώσετεπίσωπλαίσιο,μπάραδιαύλου,αποσυμπίεση,γραφικότέχνης,κείμενοεξωραϊσμού,διάφορεςγραμμέςλωρίδωνκαιθερμικήαπομόνωσησκίασηςπάνωσεγυαλίγιαναβελτιώσετετηνπρακτικότητα,τηνκομψότητακαιτηναπόδοσητηςθερμικήςαπομόνωσης。


 • Μηχανή εκτ υ η ζ οθ νη ζ PCB
  Κατάλληλογιαεκτύπωσηοθόνηςμάσκαςσυγκόλλησης,εκτύπωσηοθόνηςplug-via,εκτύπωσηοθόνης︰καιλειτουργικήεκτύπωσηοθόνηςμελανιού

  Η态ειδικεύεταιστονκαινοτόμοσχεδιασμόγιατηνπαροχήυψηλήςποιότηταςεκτυπωτώνοθόνηςκαιεπιτυγχάνειπερισσότερααπό170διπλώματαευρεσιτεχνίας。Ηδιαχείρισητηςπαραγωγήςμαςσυμμορφώνεταιμετηδιεθνήτυποποιημένηδιαδικασίαελέγχουποιότηταςγιατηνπαραγωγήυψηλήςακρίβειαςεπίπεδηςοθόνηςκαι精密卷绕对位εκτυπωτήοθόνης,οοποίοςμπορείναεφαρμοστείγιαεκτύπωσηλεπτήςγραμμής(κυκλώματα、θρύλοςκαισημάδια)καιplug-viaδιαδικασίαυγρήςμεμβράνηςωςκολλητικήμάσκα。Ημεθοδολογίαεκτύπωσηςοθόνηςμπορείναεφαρμοστείγιατηνεκτύπωσηγραφικών,σημάτων,αγώγιμουμελανιούκαιμεμονωμένουμελανιούαπευθείαςστοφύλλοαλουμινίουήστονπίνακα。Το态παρέχειεκτύπωσηplug-via,εκτύπωση︰καιεκτύπωσημάσκαςσυγκόλλησηςγιαPCB。


 • Οπτοηλεκτρονική μηχαν ζ以及εκτ π η ζ和θ νη ζ
  ΧρησιμοποιήστεοπτικοηλεκτρονικήμηχανήεκτύπωσηςοθόνηςστηνκατασκευήLCD,έξυπνοφακόκάλυψηςτηλεφώνουκαιοθόνη

  Το态είναιαφιερωμένοστονκαινοτόμοσχεδιασμόκαιτηντυποποιημένηπαραγωγήπουδεσμεύεταιμεκορυφαίαποιότητα。Το态έχειπιστοποιηθείαπότονφημισμένοκατασκευαστήπαγκόσμιαςκλάσηςγιαέξυπνοτηλέφωνο,平板καιφορητόυπολογιστήωςμοναδικόςπρομηθευτήςγιαμηχανήεκτύπωσηςοθόνης。Ημηχανήεκτύπωσηςυψηλήςακρίβειας态διαθέτεικάμεραCCDγιατηνανίχνευσητηςβασικήςευθυγράμμισηςγιατηνεπίτευξηακρίβειαςεγγραφής±0 05毫米。Εκτόςαυτού,ομηχανοκίνητοςψηφιακόςέλεγχοςβαθμονομείαυτόματατηνισοπέδωσηκαιτοβάθοςτουελαστικούμάκτρου,ηεξισορροπημένηπίεσηαέραεφαρμόζεταιστηνεκτύπωσησφιγκτήραγιαναεξασφαλίσειομοιόμορφηστρώσηεναπόθεσηςμελανιούγιαομοιομορφίαμετάδοσηςοπίσθιουφωτισμού。


 • Βιοϊατρικήμηχανήεκτύπωσηςοθόνηςγιαυγειονομικήπερίθαλψη
  Ηβιοϊατρικήμηχανήεκτύπωσηςοθόνηςχρησιμοποιείταιγιατηνκατασκευήιατρικούελεγκτήήβιοαισθητήρα

  Ημηχανήεκτύπωσηςμεοθόνη态είναιαφιερωμένησεεκτυπώσειςυψηλήςακρίβειαςεκτύπωσηςπολλαπλώνστρωμάτωνκαιομοιόμορφηςεπίστρωσηςμελανιούπάνωστουπόστρωμαμεμβράνηςήαλουμινίου。Ηλύσηεκτύπωσηςμπορείναοργανωθείσεδύοτεχνικέςπουείναιηεκτύπωσημεεπίπεδηοθόνηκαιηοθόνη精密卷绕对位。Παρέχουμεεπίσηςτηνκατάπαραγγελίαλύσηεκτύπωσηςοθόνηςγια测试και生物传感器,ηοποίαεκτυπώνεταιστοπάνωκαιστοκάτωστρώματου测试仪。Ηασημένιαπάστακαιτ碳εο电κτυπώνονταιγιαναπληρούντιςαπαιτήσειςεπεξεργασίας。


 • Μηχανή εκτ πωση ζ οθ νη ζ πρ α σινη ζ εν η ζ
  Τομηχάνημαονομάζεταιεπίσηςηλιακήμηχανήεκτύπωσηςοθόνηςκυψέληςήμηχανήεκτύπωσηςοθόνηςπυριτίου晶片ήφωτοβολταϊκήμηχανήεκτύπωσηςοθόνης

  Ηχαμηλήθραύσηκαιουψηλόςρυθμόςαπόδοσηςείναιαπαραίτητεςγιατηνκάλυψηβασικώναπαιτήσεωνγιαυψηλήαπόδοσηκαιχαμηλόκόστοςηλιακώνκυψελών硅。Το态βασίζεταισεκαινοτόμοσχεδιασμόκαιποιοτικήμηχανικήγιατηνπαροχήτηςαποτελεσματικήςλύσηςγιατηνκάλυψηβασικώναπαιτήσεων。Εκτύπωσηοθόνηςυψηλήςακρίβειας态μεεγγραφήσυστήματοςόρασηςγιαεκτύπωσηδακτύλωνκαιζυγώνεπικόλλησης银ήSliver-Aluminiumσεμονοκρυσταλλικήήπολυκρυσταλλικήγκοφρέταπυριτίουσεμέγεθος5 & 6“Οεφαρμοστόςεκτυπωτήςοθόνηςμπορείναεισαχθείόπωςπαρακάτω:1)ΟθόνηκαταχώρισηςκεντρικήςCCDΕκτυπωτής绿色绿色硅晶片:2)绿色能源硅片网印机:AT-25PSC


 • Περιφερειακάεκτύπωσηςοθόνης
  Υποστηρίξτετηνπρο-εκτύπωσηκαιτηνεκτύπωσηγιαναπαρουσιάσετετηνποιότητατηςεικόναςεκτύπωσηςοθόνης。

  Η态ειδικεύεταιστηνκατασκευήεξοπλισμώνεκτύπωσηςοθόνηςγιατέσσεριςδεκαετίεςκαιέχειδεσμευτείγιακορυφαίαποιότητα,έναευρύφάσμασειρώνπροϊόντωνπαρέχειυπηρεσίαμίαςστάσηςγιατηνολοκλήρωσητηςπαραγωγήςεκτύπωσηςοθόνης。Παραγγελία μπορεί επ“它……”να επ οδεκτΟιπεριφερειακοίεξοπλισμοίκαιαξεσουάρεκτύπωσηςμεοθόνη态είναιηυποστήριξηπροεκτύπωσης,εκτύπωσηςκαιμετα-εκτύπωσηςγιατηδιασφάλισητηςποιότηταςτηςεκτύπωσης,ηοποίαπεριλαμβάνειδιάφοραείδηόπωςαναφέρονταιπαρακάτω。


 • ΕΚΤΥΠΩΤΗΣΜΙΝΙΟΘΟΝΗΣ
  ΕΙΔΙΚΗΠΡΟΣΦΟΡΑ! !


9的结果1 - 9

Μενού

Καλύτερεςεκπτώσεις

40χρόνιαβιομηχανικήςκατασκευήςεξοπλισμούεκτύπωσηςοθόνης-态

态冠军。CORP .απότ1979οείναικατασκευαστήςεξοπλισμούμεταξοτυπίαςμεέδρατηνΤαϊβάν。

Ηβιομηχανικήμονάδαπαραγωγήςμηχανημάτωντυπογραφίαςτης态,66.000τετραγωνικώνμέτρων,είναιπιστοποιημένημεCE、χρησιμοποιείσύστημαERP、περιέχειγερμανικήπρέσακυλίνδρωνSPSκαιέχει170κατοχυρωμένασχέδια。Όλοςοεξοπλισμόςεκτύπωσηςοθόνηςχρησιμοποιείταιευρέωςσ7μεεγάλεςεφαρμογές:βιομηχανικήεκτύπωση,γραφικήεκτύπωση,εκτύπωσηγυαλιού,τυπωμένακυκλώματα,οπτική-ηλεκτρονική,βιοϊατρικήεκτύπωσηκαιεκτύπωσηπράσινηςενέργειας。

Η态προσφέρειστουςπελάτεςεπαγγελματικάμηχανήματαεκτύπωσηςοθόνηςκαιτονσχετικόεξοπλισμότης,τόσομεπροηγμένητεχνολογίαόσοκαι40χρόνιαεμπειρίας,η态διασφαλίζειότιικανοποιούνταιοιαπαιτήσειςκάθεπελάτη。


Καυτάπροϊόντα

辊对辊丝网印刷生产线

辊对辊丝网印刷生产线

Αυτόματηγραμμήπαραγωγής精密卷绕对位πολλαπλώνλειτουργιών……

阅读更多
湿膜插入式焊锡面罩

湿膜插入式焊锡面罩

Ηπρωτοποριακήσυμβατικήμέθοδος,ηεκτύπωσητριών……

阅读更多
停止滚筒丝印线

停止滚筒丝印线

Ηταχύτηταεκτύπωσηςοθόνηςεπιτυγχάνειτουςυψηλότερους……

阅读更多