μεταφορίΕκτέπτέςοθόνηςςαρτιος

μεταφορίΕκτέπτέςοθόνηςςαρτιος

Εκτυπωτήςοθόνηςμεταφοράςθερμότητας,εκτυπωτήςοθόνηςμεταφοράςνερού,εκτυπωτήςοθόνηςκεραμικήςμεταφοράς

Δινφοραενδηεκτύπωσηςςαρτιοςκαιεκτέπόσηςαντοκνλλητων
Δινφοραενδηεκτύπωσηςςαρτιοςκαιεκτέπόσηςαντοκνλλητων

Κατάλληλογιαεκτύπωσηοθόνης,ηεξατομικευμένησχεδίασημεέγχρωμηεξαιρετικήγραφικήεικόνακαισενάριοσεχαρτίμεταφοράς,υπάρχειτύποςμεταφοράςνερούκαιμεταφοράςθερμότητας,χαρτίμεβάσητονερόγιατηνεπεξεργασίαυδατοδιαλυτήςδεξτρίνης,PVAκ.λπ.Οπαράγονταςαπελευθέρωσηςμεταφοράςθερμούτήγματοςχωρίζεταισεθερμόςτήξηςήαδιάλυτοςστηθερμότητατύπος,όπωςπλαστικόχαμηλήςθερμοκρασίαςήαδιάλυτοστηθερμότηταμεχαρακτήραδιαχωρισμούόπωςκερί,καουτσούκπυριτίουκαιούτωκαθεξής。επάσης,κανλληλογιαεκτέπόσησενλανταυυυνννόάυυάάάόόςυυυάάόόςυυυοpc pc pc,PE,PET,PVTήήήμεείαιρετικόμπράσφυρωμηιπολάρωμηγραφικόμικία。ταισίουταμοντέλαχειριονταιπεριοςΕκYπεριοςΕκYπωσηςσεκλίμακα200x250〜1000x1400 mm。

εφαρμέσιμαμουτέλα.

(1)αυυόματομουτέλο1/2:

AT-60FAΠνευματικόρεκτυπωτήςΕπόπεΔηςοθόνης

AT-80PηλεκτρικόςΕκτυπωτήςΕίπεΔηςοόνης

在-70pdψηφικόλκτρικόΕκyυυήςήςΕόςίπεΔηςςίης

AT-68CΕκτέπτήςήςήςόνςςςυψυψήςήςχύχύχύςς蛤壳

ATMAOE MF66ΑυτόματοςεκτυπωτήςοθόνηςεγγραφήςCCD


(2)αντέματομουτέλο3/4

在- 80页/ GΗλεκτρικόςεκτυπωτήςοθόνηςσυρόμενωντραπεζιώνμεαπογείωση爪

Atmace 710 / g(6)εκτέπτήςήςήςόνςςεσσόρωνθέέσεωνμεαπογείωση夹钳


(3)Πλάρωναντέματομουτέλο:

大气压mf66 /fΠλιρωςαντέματοςΕκτέπτήςήςοηςCCD


(4)πλάρωναντέματηγραμmεκτέπωσης:

οκληρωμmένένίροφοδοσία-εκτύπωσηςρανση-ΣυλλογήΣεμιαπλίρηγραμmήπαραγωγής


SPSυψυψήςήςήςχύχύχύτςςςυόήςςευόότήςήςήςυόνόνΚυλίουήςπάστρωμα,Πάχος0,08〜0,8 mm)τύπουανωσηςουνης4θέσεων,κατηγορίαπολάτελείας:

SPS VTS SL71(μάγ。υπάστρωμα750x1060mmμlέΓεθος)


κλάσητύπουανελκέστέραοθόνης,Πολάτελίτηηmprimeline:

SPS VTS XP57 / P(MAXυπάστρωμαμάγεθου5550x750mm)


Κλάσητύπουανελκάτέραοθόνη,κλασικόντη:

SPS VTS XP71(μάγιστομέΓεθουςπάστρωμα750x1060mm)


συνεγκατασταθείΣειράSPS输送干燥器(διαμορφωμένοανάλογαμετηνκατάστασηστεγνώματοςμελανιού)Στεγνωτήριομεταφοράςθερμού/κρύουαερίου+συνδυασμού紫外线:

SPS CBS 71(ΠλάτοςΕργασίς1100mm,90ºC)

SPS CBS 57(Πλάτοςεργασίας800mm,90ºC)


ΣυνεγκατασταθεςSPSαντέματηφλλο堆栈器Σειρά

SPS STK AS71(μάγιστομέΓεθουςπάστρωμα750x1060mm)

SPS STK AS57(Maxυπάστρωμαμίγεςς550x750mm)


ΣυνεγκατασταθεςSPSαπάρριάησειρίεεπιλογίας张(τπωμένο-通过/τπωμέων-bypant)

SPS RSS RS71(μάγιστομlέΓεθοςςποστρώματος750x1060mm)

SPS RSS RS57(μέγιστομέγεθοςυποστρώματος550 x750mm)

结果1 - 20的20
 • Πνευματικόςεκτυπωτήςεπίπεδηςοθόνης - Κατέχειανταγωνιστικήτιμολόγησηκαικατάλληλογιαεκτύπωσηβιομηχανικώνπροϊόντωνδιαφόρωντύπων,είναιηπιοικανοποιημένηστονκλάδοωςπρώτηεπιλογή
  πνΕυματικόνεκτέπτικόεπόπεδηςςοης
  在-60Fa.

  Εξερευνήστεσυνεχώςμεσαίουμεγέθουςεκτυπωτήοθόνηςστηναγορά,αναγνωρίζεται,τοπεδίοεφαρμογήςτουμεσαίουμεγέθουςεκτυπωτήοθόνηςμπορείναπροσαρμοστείαπόδιάφορεςβιομηχανίεςκαιναβελτιωθείγιαναεξαπλωθείηαγορά,όπωςΑυτοκόλλητοαυτοκόλλητο,Πιστωτικήκάρτα(κάρταμέλουςVIP),Πινακίδα,βερνίκιUV,δέρμακ.λπ.Ηακρίβειατηςεκτύπωσηςδενείναικρίσιμημετηνοπτικοηλεκτρονικήβιομηχανία,αλλάεκτυπώνονταιδιάφοραείδηπροϊόντωνεκτύπωσηΓρήγορηαλλαγήοθόνηςκαιδιευκόλυνσηκαθαρισμούοθόνηςκαιακριβήςεγγραφή


 • Εκτυπωτήςοθόνηςυψηλήςταχύτητας翻盖 - Ικανοποιημένησυνήθειαλειτουργίαςτωνχρηστώνκαιδιαφοροποιημένηανάπτυξη,είναιωφέλιμονααποκτήσειπερισσότερεςεπιλογέςεξοπλισμούεκτύπωσηςγιαναανοίξειδιαφορετικόβιομηχανικότομέαστηναγορά。
  Εκτέπτέςοθόνηςςυψυψήςήςχύχύτητας蛤壳
  在-68C.

  κατέλλληλοφέλουνκαουσητκανεπτόμsμβρνηςςπάνπένπένπάνα,ακρκικόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκκολάτές,ααρτέμεταφορυ,Διακόπτηςμε,Διακόπκ.λπ.Ηομάδαχρηστώνεπιλέγειτηζήτησηγιαοικονομικήτιμή,ταχύτηταπαραγωγήςγιανασυνηθίσειναυιοθετήσειμοντέλοτύπου翻盖καιδεναπαιτείταικρίσιμηακρίβειαεκτύπωσης


 • Πνευματικόςεκτυπωτήςμίνιεπίπεδηςοθόνης - Κατάλληλογιαεκτύπωσηδιαφόρωνπροϊόντωνμεμικρόμέγεθος,μικρόβάροςκαιευελιξία,υπόστρωμαγρήγορηςανταλλαγής
  πνΕυματικόνεκτέπτικόμlεπόπεδηνουόνης
  TY-500FAT.

  Αρχικάεφευρέθηκεπνευματικόςεκτυπωτήςεπίπεδηςοθόνηςτύπου,κατάλληλοςγιαεκτύπωσηδιαφόρωνβιομηχανικώνπροϊόντωνόπωςπινακίδακαικάρτες,κάθεείδουςεπίπεδοφύλλπ/ολάκα/πάνελυλικούΑκρυλικό,πλαστικό,πλαστικό,μέταλλοκλ。π。Αντιστοιχείστηδιαφορετικήαπόδοσηπαραγωγής,ευέλικτοχαρακτηριστικόόπωςτρία-μικρο-ρύθμισηοθόνηςγιαεύκοληεγγραφή,τραπέζιμελειτουργίακενού,έλεγχοCPUκ。λπ。πουείναιηκαλύτερηεπιλογήεκτυπωτήοθόνηςμικρούμεγέθους


 • Ηλεκτρικόςεκτυπωτήςεπίπεδηςοθόνης(κανονικούμεγέθους600X800毫米) - ΟηλεκτρικόςεκτυπωτήςεπίπεδηςοθόνηςAT-80PείναικατάλληλοςγιαεκτύπωσηοθόνηςσεεύκαμπτοήάκαμπτουλικόεπίπεδοφύλλοόπωςΔιακόπτηςμεμβράνης,Ευέλικτακυκλώματαεκτυπωτή,Πινακίδαπινακίδας,Σήμανση,Κάρταασφαλείαςασφαλείας,Αυτοκίνητοταμπλό,φλάτέακκινητέρα,χαρτέμεταφορυ,ηλεκτροφοφωταίγεια,κ.λπ.βιομηςανικόνπροντα。
  ηλεκτρικόςΕκτέπτέςεπόπεΔηςςόνης(κανουικουμεγέθου600x800mm)
  在-80p.

  ΟηλεκτρικόςεκτυπωτήςεπίπεδηςοθόνηςείναικατάλληλοςγιαεκτύπωσηβιομηχανικώνπροϊόντωνόπωςΔιακόπτηςμεμβράνης,ΕυέλικταΤυπωμέναΚυκλώματα(FPC),Πινακίδα,Ηλεκτροφωταυγέςκλ。π。Δομήσχηματισμούεξωθημένουκράματοςαλουμινίου,υψηλήςαντοχήςκαιελαφρούβάρουςγιααύξησητηςαντοχήςκαιτηςακρίβειαςγιαυποστήριξηβαρέωνκαθηκόντωνΟθόνημεκινητήρακατακόρυφηπροςταπάνωπροςτακάτωγρήγορα,εξοπλισμένημεκύλινδροασφαλείαςασφαλείας(κατοχυρωμένομεδίπλωμαευρεσιτεχνίας)Ότανηοθόνηκατεβαίνεισεεπίπεδοεκτύπωσης,εάνενεργοποιηθείοδιακόπτης急停,όληηδιαδρομήλειτουργίαςτηςμηχανήςδιακόπτεταιαυτόματα,οβοηθητικόςκύλινδροςασφαλείαςδιογκώνεταιαυτόματαέναντιτουβάρουςτουφορέατηςκεφαλήςεκτύπωσηςκαιτουσυγκροτήματοςστήριξηςπλαισίου,ελαφράώθησηπροςταπάνωστηνοθόνη,συνολικήπροστασίατηςασφάλειαςτουχειριστήΚατάτηδιάρκειατηςοθόνηςότανταξιδεύει,ότανηοθόνηκατεβαίνεικαιδενεπιτυγχάνεταισεεπίπεδοεκτύπωσης,εάνενεργοποιηθείτο急停,ηοθόνηκινείταιαργάπροςτηθέσηπροέλευσηςηδιαδρομήεκτύπωσηςοδηγείταιαπόσερβοκινητήρα,αυξάνειτοεύροςταχύτηταςκαι σταθερή γραμμική κίνηση ταχύτητας Το HMI εμφανίζει Κινέζικη / Αγγλική γλώσσα, ψηφιακό έλεγχο για επιλογή ή ρύθμιση ταχέων τρόπων εκτύπωσης ευέλικτων εξαρτημάτων Ανάλογα με τα υποστρώματα διαφορετικής ανάγκης, γρήγορη και βολική για την επίτευξη αποτελεσματικότητας εκτύπωσης και εκπλήρωση διαφόρων αναγκών εκτύπωσης Προστατευτικός βρόχος ασφάλειας, εάν δυσλειτουργία ή εσφαλμένη ρύθμιση ή λειτουργία, το μηχάνημα διακόπτεται αμέσως και το HMI εμφανίζει μήνυμα σφάλματος, επισυναπτόμενο με το εικονίδιο αποκατάστασης Διακόπτης διπλής διακοπής για επαναφορά προέλευσης για την προστασία της ασφάλειας του χειριστή


 • SPS全自动停止滚筒丝网印刷机(μέγιστοφύλλο550X750mm,ανύψωσηοθόνηςκλίσης,κατηγορίαπολυτελείας超准) - SPS VTS XP57 / PΠλήρωςαυτόματομηχάνημαεκτύπωσηςοθόνηςκυλίνδρουSTOP(τύποςανύψωσηςοθόνηςκλίσης,κατηγορίαπολυτελείαςπρωτογενούς),συνδεδεμένομετροφοδότη
  SPS全自动停止气缸丝网印刷机(μέΓιστοφλλο550x750mm,αίωσηουνηςΚλάσης,κατηγορναπολάτελείαςPrimeline)
  SPS VTS XP57 /Σελ

  ΜεβάσητηνανώτερηγερμανικήγενεαλογίαSPSτύπουανύψωσηςοθόνηςμεκλίσηXP:το “原始SPS止动筒原理”(πλεονεκτήματα:υψηλότερηταχύτηταλειτουργίας,ποιότηταεκτύπωσης,ευκολίακαιάνεσηχειριστή,πουέχειδειποτέστηναγορά),τοXP57 / Pείναιπεραιτέρωπρόσθετεςλειτουργίες,βελτιστοποιημένεςγιατηνκατηγορίαπολυτελείαςπρώτηςγραμμής(/ p)时,γιαχρήσησεδιαδικασίεςυψηλήςακρίβειαςβιομηχανικήςεκτύπωσηςοθόνης。


 • SPS全自动停止缸丝网印刷机最大。φύλλο750X1060mm,ανύψωσηοθόνηςκλίσης,κλασικήοικονομικήθέση) - SPS VTS XP71ΠλήρωςαυτόματημηχανήεκτύπωσηςοθόνηςκυλίνδρουSTOP(τύποςανύψωσηςοθόνηςκλίσης,κλασικήοικονομικήθέση),συνδεδεμένημετροφοδότη
  SPS全自动停止缸丝网印刷机最大。φίλλο750x1060mm,αίωσηόνόνςΚλίσης,κλασικόνουνομιικόθέση)
  SPS VTS XP71

  ΟτύποςανύψωσηςοθόνηςμεκλίσηXPείναιηκλασικήσειράτηςγερμανικήςσειράςSPS:μετηνανώτερη“原始SPS止动筒原理”,επιδεικνύειτηνυψηλότερηταχύτηταλειτουργίας,τηνακρίβειαεκτύπωσης,τηνευκολίακαιτηνάνεσηλειτουργίας,πουέχειδειποτέστηναγορά。


 • SPS全自动止动筒丝印机(μέγιστοφύλλο750X1060mm,ανύψωσηοθόνης4θέσεων,ναυαρχίδα) - SPS VTS SL71ΠλήρωςαυτόματομηχάνημαεκτύπωσηςοθόνηςκυλίνδρουSTOP(τύποςανύψωσηςοθόνης4θέσεων - μοντέλοναυαρχίδας),συνδεδεμένομετροφοδότη
  SPS全自动停缸印刷机(μέγιστοφύλλο750 x1060mmανύψωσηοθόνης4θέσεων,ναυαρχίδα)
  SPS VTS SL71

  ΟτύποςανύψωσηςοθόνηςSL 4柱,ωςτοκορυφαίομοντέλοτηςSPS,βασίζεταιστοκορυφαίογερμανικόκλασικόγενεαλογικό:το “原始SPS止动筒原理”(πλεονεκτήματα:υψηλότερηταχύτηταλειτουργίας,ποιότηταεκτύπωσης,άνεσηκαιάνεσηχειριστή,πουέχειδειποτέστηναγορά),αναβαθμίστηκεμετημοναδικήσχεδίασηανύψωσηςοθόνης4θέσεων:μεγάλοάνοιγμακάτωαπότηνοθόνηπουεπιτρέπειτηνάνετηπρόσβασητουχειριστή,γιατηνπαρατήρησητηςροήςφύλλων(εξακολουθείναλειτουργείμεανύψωσηοθόνης)καιτονκαθαρισμότηςοθόνης,αναβαθμίζεισημαντικάτηναπόδοσηκαιτονβαθμόάνεσης,καθώςκαιτηνπολυτέλειαβελτιστοποίησηκατηγορίας,γιαχρήσησεσύγχρονεςδιαδικασίεςαυτόματηςεκτύπωσηςοθόνηςυψηλήςταχύτητας。


 • SPS Jet Air + UV组合烘干机(Πλάτοςεργασίας800mm) - SPS CBS 57 Jet Air + UV组合烘干机
  SPS喷气空气+ UV组合烘干机(起源于800mm末梢)
  SPS CBS 57.

  ΟσυνδυασμόςστεγνωτήραSPS CBS,ενσωματώνειστέγνωμαζεστούαέρα,σκλήρυνσημευπεριώδηακτινοβολία,ψύξηψυχρούαεριωθούμενουαέρα,πολλαπλέςλειτουργίεςυψηλήςαπόδοσης,χρησιμοποιείταιγιαναλειτουργείμεμιαμηχανήαυτόματηςεκτύπωσηςμεοθόνηSPS高速全自动滚筒式丝网,πουλειτουργείταυτόχρονασυνδεδεμένη,υπογραμμίζειέναακόμηπλεονέκτηματηςΓερμανικήςSPSεκτόςαπότακλασικάπλεονεκτήματαγενεαλογίας(υψηλότερηταχύτηταεκτέλεσης,ακρίβειαεκτύπωσης,ευκολίακαιάνεσηλειτουργίας):σύνδεσμοςελέγχουσυγχρονίνηςπλήρουςγραμμής。


 • SPS喷气空气+ UV组合烘干机(起源于1100mm)——SPS CBS 71喷气空气+ UV组合烘干机
  SPS喷气空气+ UV组合烘干机(起源于1100mm的末梢)
  SPS CBS 71.

  ΟσυνδυασμόςστεγνωτήραSPS CBS,ενσωματώνειστέγνωμαζεστούαέρα,σκλήρυνσημευπεριώδηακτινοβολία,ψύξηψυχρούαεριωθούμενουαέρα,πολλαπλέςλειτουργίεςυψηλήςαπόδοσης,χρησιμοποιείταιγιαναλειτουργείμεμιαμηχανήαυτόματηςεκτύπωσηςμεοθόνηSPS高速全自动滚筒式丝网,πουλειτουργείταυτόχρονασυνδεδεμένη,υπογραμμίζειέναακόμηπλεονέκτηματηςΓερμανικήςSPSεκτόςαπότακλασικάπλεονεκτήματαγενεαλογίας(υψηλότερηταχύτηταεκτέλεσης,ακρίβειαεκτύπωσης,ευκολίακαιάνεσηλειτουργίας):σύνδεσμοςελέγχουσυγχρονίνηςπλήρουςγραμμής。


 • αντέματηστουβανηφόλλωςSPS(μάγιστοφλλο550x750mm) - αντέματηστουβανηφλλωνSPSSTKAS57
  αυυόματηστουβανηφόλλωςSPS(μέΓiστοφλλο550x750mm)
  SPS STK AS57

  Το自动收纸机,χρησιμοποιείταιγιαναλειτουργείμεμηχανήαυτόματηςεκτύπωσηςμεοθόνηSPS高速全自动柱面,ηοποίαλειτουργείταυτόχρονασυνδεδεμένη,υπογραμμίζειτακλασικάπλεονεκτήματατηςγερμανικήςσειράςSPS:υψηλότερηταχύτηταλειτουργίας,ακρίβειαεκτύπωσης,ευκολίακαιάνεσηλειτουργίας。


 • αντέματηστουβανηφόλλωςSPS(μάγιστοφλλο750x1060mm) - αντέματηστουβανηφλλωςSPSSTKAS71
  ΑυτόματηστοίβαξηφύλλωνSPS(μέγιστοφύλλο750 x1060mm)
  SPS STK AS71

  Το自动收纸机,χρησιμοποιείταιγιαναλειτουργείμεμηχανήαυτόματηςεκτύπωσηςμεοθόνηSPS高速全自动柱面,ηοποίαλειτουργείταυτόχρονασυνδεδεμένη,υπογραμμίζειτακλασικάπλεονεκτήματατηςγερμανικήςσειράςSPS:υψηλότερηταχύτηταλειτουργίας,ακρίβειαεκτύπωσης,ευκολίακαιάνεσηλειτουργίας。


 • επιλογέέςςόόρψψςφλλωνsps(μέΓiστοφλλο550x800mm) - επιλογίαςαπάρριάηςφλλωνSPSRSS RS57
  ΕπιλογέαςαπόρριψηςφύλλωνSPS(μέγιστοφύλλο550 x800mm)
  SPS RSS RS57

  ΤοRS拒绝表选择器,χρησιμοποιείταιγιαναλειτουργείμεμηχανήαυτόματηςεκτύπωσηςμεοθόνηSPS高速全自动滚筒式网,τρέχεισυγχρονισμένασυνδεδεμένα,εκτρέπειτακανονικάτυπωμένα/μηφυσιολογικάφύλλαπουαπορρίπτονταιαπότηνεκτύπωση(εξοικονομείμετάτηνταξινόμησηπουχρειάζεταιεργασία),υπογραμμίζειπεραιτέρωτηγενεαλογίατηςγερμανικήςSPSκλασικάπλεονεκτήματα:υψηλότερηταχύτηταλειτουργίας,ακρίβειαεκτύπωσης,ευκολίακαιάνεσηλειτουργίας。


 • επιλογέαςΦύλοςαπόρριάνηςSPS(μέΓiστοφλλο750x1100mm) - επιλογέέςςόόόψψςςόύλλνSPSRSS RS71
  ΕπιλογέαςφύλλουαπόρριψηςSPS(μέγιστοφύλλο750 x1100mm)
  SPS RSS RS71

  ΤοRS拒绝表选择器,χρησιμοποιείταιγιαναλειτουργείμεμηχανήαυτόματηςεκτύπωσηςμεοθόνηSPS高速全自动滚筒式网,τρέχεισυγχρονισμένασυνδεδεμένα,εκτρέπειτακανονικάτυπωμένα/μηφυσιολογικάφύλλαπουαπορρίπτονταιαπότηνεκτύπωση(εξοικονομείμετάτηνταξινόμησηπουχρειάζεταιεργασία),υπογραμμίζειπεραιτέρωτηγενεαλογίατηςγερμανικήςSPSκλασικάπλεονεκτήματα:υψηλότερηταχύτηταλειτουργίας,ακρίβειαεκτύπωσης,ευκολίακαιάνεσηλειτουργίας。


 • Ηλεκτρικόςσυρόμενοςεκτυπωτήςεπίπεδηςοθόνηςμεαπογείωση抓取 - Ηλεκτρικόςκατακόρυφοςσχεδιασμόςπροςταπάνω,σεσυμπαιγνίαμεκύλινδροασφαλείαςασφαλείας(κατοχυρωμένομεδίπλωμαευρεσιτεχνίας),συρόμενοτραπέζιμεαυτόματηαπογείωσηλαβήςγιααύξησητηςαποδοτικότηταςπαραγωγής
  ηλεκτρικόσιρνμείουεκτέπτέςεπόπεΔηςςόνηςμεαποmγενωσηησηησηησηησηησηησηησησηησηησηΣηλ
  AT-80pp / g

  Οηλεκτρικόςεκτυπωτήςσυρόμενωντραπεζιώνμεαυτόματηαπογείωσητηςλαβήςείναικατάλληλοςγιαεκτύπωσηοθόνηςσεεπίπεδουλικόόπωςεύκαμπτο/άκαμπτοPCB,Διακόπτηςμεμβράνης,Οπτικοηλεκτρικόςφιλμοθόνης/πάνελκ.λπ.βιομηχανικάπροϊόντα.Ηδομήμεκράμααλουμινίουδιαμορφώνεταισεμίαοντότητα,υψηλήαντοχήμεελαφρύβάρος,αυξανόμενηανθεκτικότητακαιακρίβειαγιαυποστήριξηβαριάςδύναμηςΟικινητήρεςκινούνταιγρήγορακάθεταπροςτακάτω,εξοπλισμένοιμεκύλινδροασφαλείαςασφαλείας(κατοχυρωμένομεδίπλωμαευρεσιτεχνίας),ηκάθοδοςτηςοθόνηςφτάνειστηθέσηεκτύπωσης,μετάαπόλειτουργίαδιακοπήςέκτακτηςανάγκηςξεκινά,ηκίνησηόλωντωνδιαδρομώντουμηχανήματοςσταματάαυτόματα,οβοηθητικόςαέραςεισαγωγήςβοηθητικούκυλίνδρουασφαλείαςέναντιτουβάρουςτηςκεφαλήςεκτύπωσηςκαιτουτμήματοςσυγκράτησηςτηςοθόνης,πιέστεελαφράπροςταπάνωγιανατονσηκώσετε,ολοκληρωμένηπροστασίαγιαναεξασφαλίσετετηνασφάλειατουχειριστή.Κατέχειανθεκτικήλειτουργία,εάνοδιακόπτηςπεντάλποδιούπατηθείκατάλάθοςευθυγράμμιση,οσυρόμενοςπίνακαςκενούκινείταιπροςταμέσαπρινφτάσειστηθέσηπεριθωρίουκαι,στησυνέχεια,πατήστεξανάτοΠεντέλδιακόπτηποδιος,οπάακανκείουΕπΕπΣτρνφειαμέστρχφειαμέσωςστηνεξωτερικήθέσηπεριθωρίουγιαναμειώσειτονελαττωματικόρυθμό.Κατάτηδιάρκειατηςεκτύπωσης,ότανηοθόνηδενκατεβαίνειστηθέσηεκτύπωσηςγιαναπατήσειτοδιακόπτη急停,ηοθόνηανεβαίνειαργάαμέσωςπίσωστηναρχικήθέσηΗδιαδρομήεκτύπωσηςοδηγείταιαπόμετάδοσηκινητήρα,ρυθμιζόμενηταχύτητα,σταθερήγραμμικήκίνησηΜετάτηνεκτύπωση,αυτόματηαπογείωσηλαβής,μεταφορικήταινίαπαραδίδειτουπόστρωμααπευθείαςστονΠίνακαελέγχουδιακόπτησυνεχούςυιοθέτησης,λειτουργίαευέλικτηςεκτύπωσης,πουεξαρτάταιαπότηνεπιλογήδιαφορετικώναπαιτήσεωνυποστρώματος,γρήγορηκαιευκολίαγιαεπίτευξηαποτελεσματικότηταςεκτύπωσης,ικανοποιιένένένςννάοοςςπαάοήςΕκπύπόσηςπροστυπόσητικόρρόχόχςυυόςάεόχςςιοοοοοοοοοοτνίίιτηςασφόλειατήυυΕΕιΣτή。


 • Ηλεκτρικόςεκτυπωτήςεπίπεδηςοθόνηςμεαπογείωσηκενούφορέα - ΟηλεκτρικόςεκτυπωτήςεπίπεδηςοθόνηςAT-80P / SVείναικατάλληλοςγιαεκτύπωσηεπίπεδηςοθόνηςσεεύκαμπτα/άκαμπταυλικάόπωςΔιακόπτηςμεμβράνης,ΕυέλικτοςPCB,Πινακίδα,Χαρτίμεταφοράςκ.λπ.βιομηςανικόνπροντα。
  ηλεκτρικόςΕκτέπτέςεπόπεΔηςοόνηςμεαπογείωσηκείουφορία
  AT-80P / SV

  ΟηλεκτρικόςεκτυπωτήςεπίπεδηςοθόνηςείναικατάλληλοςγιαεκτύπωσηΔιακόπτηςΜεμβράνης,ΕυέλικτηPCB,Πινακίδα&Κάρτεςκλ。π。βιομηχανικάπροϊόνταΗδομήμεκράμααλουμινίουδιαμορφώνεταισεμίαοντότητα,υψηλήαντοχήμεελαφρύβάρος),αυξανόμενηανθεκτικότητακαιακρίβειαγιαυποστήριξηβαριάςδύναμηςΟικινητήρεςκινούνταιγρήγορακάθεταπροςτακάτω,εξοπλισμένοιμεκύλινδροασφαλείαςασφαλείας(κατοχυρωμένομεδίπλωμαευρεσιτεχνίας),ηκάθοδοςτηςοθόνηςφτάνειστηθέσηεκτύπωσης,μετάαπόλειτουργίαδιακοπήςέκτακτηςανάγκηςξεκινά,ηκίνησηόλωντωνδιαδρομώντουμηχανήματοςσταματάαυτόματα,οβοηθητικόςαέραςεισαγωγήςβοηθητικούκυλίνδρουασφαλείαςέναντιτουβάρουςτηςκεφαλήςεκτύπωσηςκαιτουτμήματοςσυγκράτησηςοθόνης,σπρώξτεελαφράπροςταπάνω,πλήρηςπροστασίαγιαναεξασφαλίσετετηνασφάλειατουχειριστήΚατάτηνεκτύπωση,ηοθόνηδενκατεβαίνειστηνεκτύπωσηεπίπεδοότανπατάτετοδιακόπτη紧急停止,ηοθόνηκινείταιαργάγιανααποκαταστήσειτηναρχικήθέσηΗδιαδρομήεκτύπωσηςοδηγείταιαπότοσερβοκινητήρα,τοεύροςταχύτηταςμπορείναρυθμιστείευρέως),γραμμικήσταθερήταχύτηταΤουιοθετημένοHMIεμφανίζεικινεζικήκαιαγγλικήγλώσσα,ψηφιακόέλεγχογιαγρήγορηεπιλογή,ρύθμισηδιαφόρωντρόπωνεκτύπωσης,ανάλογαμετουπόστρωμαγιαδιαφορετικήεπιλογήζήτησης,γρήγορηκαιβολικήεπίτευξηαποτελεσματικότηταςεκτύπωσης),ικανοποιημένημεποικίλεςδιάφορεςαπαιτήσειςεκτύπωσηςΠροστατευτικόςβρόχοςασφάλειας,εάνηρύθμισηήηλειτουργίαείναιλάθοςήδυσλειτουργία,τομηχάνημασταματάαμέσωςκαιτεο人机界面μφανίζειμήνυμασφάλματοςμετοεικονίδιοαποκατάστασηςΟδιακόπτης紧急停止πιέζεταιγιαναανυψώσειτηνοθόνη,πλήρηπροστασίαγιαναεξασφαλίσειτηνασφάλειατουχειριστή。


 • Ηλεκτρικόςεκτυπωτήςεπίπεδηςοθόνης(μεγάλομέγεθος700x1600毫米) - Ηλεκτρικόσχέδιοκάθετηςπροςτακάτω(κατοχυρωμένομεδίπλωμαευρεσιτεχνίας),γρήγορηκίνησηκαιακριβήτοποθέτηση,ακρίβειαεκτύπωσηςεπαναληψιμότητας±0,02毫米,ακραίαχαμηλήεξάντλησηαέρακαιεξοικονόμησηενέργειαςπροστασίατουπεριβάλλοντος。
  ηλεκτρικόςΕκτέπτέςεπόπεΔηςοθόνης(μεγέλομl700x1600mm)
  AT-160P.

  Οηλεκτρικόςεκτυπωτήςεπίπεδηςοθόνηςείναικατάλληλοςγιαεκτύπωσηοθόνηςσεεύκαμπτοήάκαμπτουλικόεπίπεδοφύλλο,όπωςΔιακόπτηςμεμβράνης,Ευέλικτακυκλώματαεκτυπωτή,πινακίδα,ηλεκτροφωταύγεια,κ.λπ.βιομηςανικόνπροντα。Δομήσχηματισμούεξωθημένουκράματοςαλουμινίου,υψηλήςαντοχήςκαιελαφρούβάρουςγιααύξησητηςαντοχήςκαιτηςακρίβειαςγιαυποστήριξηβαρέωνκαθηκόντωνΟθόνημεκινητήρακατακόρυφηπροςταπάνωπροςτακάτωγρήγορα,εξοπλισμένημεκύλινδροασφαλείαςασφαλείας(κατοχυρωμένομεδίπλωμαευρεσιτεχνίας)Ότανηοθόνηκατεβαίνεισεεπίπεδοεκτύπωσης,εάνενεργοποιηθείοδιακόπτης急停,όληηδιαδρομήλειτουργίαςτηςμηχανήςδιακόπτεταιαυτόματα,οβοηθητικόςκύλινδροςασφαλείαςδιογκώνεταιαυτόματαέναντιτουβάρουςτουφορέατηςκεφαλήςεκτύπωσηςκαιτουσυγκροτήματοςστήριξηςπλαισίου,ελαφράώθησηπροςταπάνωστηνοθόνη,συνολικήπροστασίατηςασφάλειαςτουχειριστήΚατάτηδιάρκειατηςοθόνηςότανταξιδεύει,ότανηοθόνηκατεβαίνεικαιδενεπιτυγχάνεταισεεπίπεδοεκτύπωσης,εάνενεργοποιηθείτο急停,ηοθόνηκινείταιαργάπροςτηθέσηπροέλευσηςηδιαδρομήεκτύπωσηςοδηγείταιαπόσερβοκινητήρα,αυξάνειτοεύροςταχύτηταςκαισταθερχγραμmyκήκησητιαντηταντοhmiΕμφανειικννΕζικός/αγγλικάγλάσσα,ψηφιακένλεγογιαεπιλογήήήήύμισηγρίγορωννρόπάνεκτέπσηςΕκyύυέιιςΕκΛικκςνΕξαρτημάτων。Ανάλογαμεταυποστρώματαδιαφορετικήςανάγκης,γρήγορηκαιβολικήγιαναεπιτύχετετηναπόδοσηεκτύπωσηςκαιναικανοποιήσετεδιάφορεςανάγκεςεκτύπωσηςΠροστατευτικόςβρόχοςασφάλειας,εάνδυσλειτουργίαήεσφαλμένηρύθμισηήλειτουργία,τομηχάνημαδιακόπτεταιαμέσωςκαιτοHMIεμφανίζειμήνυμασφάλματος,επισυναπτόμενομετοεικονίδιοαποκατάστασηςΔιακέπτηςΔιπλίΔιακοήςήςήςήςιιήςνοοάρυέέέέυυςςιέυςςςιίίίνςαστλειαςτοςυχΕιΣτή。


 • Εκτυπωτήςοθόνης翻盖 - Ικανοποιημένησυνήθειαλειτουργίαςτωνχρηστώνκαιδιαφοροποιημένηανάπτυξη,είναιωφέλιμονααποκτήσειπερισσότερεςεπιλογέςεξοπλισμούεκτύπωσηςγιαναανοίξειδιαφορετικόβιομηχανικότομέαστηναγορά。
  Εκτέπτέςήςήςόνόνςlamshell.
  大气57.

  Ακολουθώνταςτηνέντονηανάπτυξητηςαυτοκινητοβιομηχανίας,πουοδηγείσετεράστιαπίεσηαποστολής,ηπαραγωγικότηταείναιτοπιοσημαντικόγεγονόςτηςαυτοκινητοβιομηχανίας,τοτριγωνικόπλαϊνότζάμι(ασύμμετροσχήμα)έχειακανόνιστο,διάφορομεγάλοκαιμικρόμέγεθοςκαιαργήπαραγωγικότηταπουμπορείναξεπεραστείαπότονστόχοκαινοτόμοςε&αόπωναναφεταιπαρακάτω


 • Εκτυπωτήςτεσσάρωνθέσεωνμεαπογείωση爪(προηγμένομέγεθος700x1000毫米) - Προεπιλεγμένεςπαράμετροιεκτύπωσηςψηφιακούελέγχου,σερβοκίνητηεξισορροπημένηδιαδρομήεκτύπωσηςπίεσηςαέρακαισύγχρονηαποκόλλησηγιααποφυγήκολλώδουςπλέγματος,αυτόματηαπογείωσηλαβήςγιααύξησητηςπαραγωγικότητας。
  εκτέπτέςτεσσυρωνθέσεωνμεαπογείωση夹具(ΠροηγμομοmeέΓεθου700x1000mm)
  ATMACE 710 / G(6)

  Οεκτυπωτήςτεσσάρωνθέσεωνείναικατάλληλοςγιαγραφικήήβιομηχανικήεκτύπωσησεάκαμπτοκαιεύκαμπτουλικόεπίπεδουπόστρωμαόπωςκεραμικόχαρτίμεταφοράς,αυτοκόλλητοδιαφήμισηςήαυτοκόλλητο,θήκησυσκευασίαςγιατσιγάροκαιποτά,βερνίκιUV,διακόπτηςμεμβράνης,ταμπλόαυτοκινήτωνκ.λπ.ΣυρόμενοτραπέζικενούΗείσοδος/έξοδοςδιευκολύνειτηχειροκίνητηδιαδικασίαφόρτωσηςκαιευθυγράμμισηςτουχειριστή,συνεργάστηκεμεαπογείωσηλαβήςγιανααντιστοιχείστηδιάταξητηςγραμμήςπαραγωγήςτουπελάτηγιατηναύξησητηςπαραγωγικότητας。ΗπαράμετροςεκτύπωσηςψηφιακούελέγχουHMI,επιτρέπειτηνεξοικονόμησηκαιανάκτηση100ομάδωνπαραμέτρωνμνήμης,εφαρμόζειαποτελεσματικάτηδιαχείρισηψηφιακήςπαραγωγής,γρήγορηρύθμισηγιαεξοικονόμησηχρόνουτηςδιαδικασίαςπρο-εκτύπωσηςΣερβοκινητήρεςκίνησηςεκτύπωσηςκαισύγχρονηαποκόλληση,ψηφιακήρύθμισηεκτύπωσηςκαιταχύτητα,αποφλοίωση -τοσημείοεκκίνησηςκαιτούψοςΕξοπλισμένομετοκουμπίδιακόπτηκαθαρισμούοθόνης,διακόπτης急停,ολοκληρωμένηπροστασίαασφάλειας,μονάδαFRLμεπηνίοαυτόματηςπίεσηςαέρα,τομηχάνημαθασταματήσειαυτόματαμεπροειδοποίησηγιαανεπαρκήπίεσηαέρα,διασφαλίζειότιόλεςοιεκτυπώσειςγίνονταιμεεπαρκόππίεσηαέρα.


 • Εκτυπωτήςεπίπεδηςοθόνηςτεσσάρωνθέσεωνμεαπογείωση爪 - Αυτόματοςεκτυπωτήςοθόνης3/4μεαπογείωσηλαβής,μείωσητουανθρώπινουδυναμικούγιααύξησητηςπαραγωγικότητας,πουαντιστοιχείσεδιαφοροποιημένηζήτησηβιομηχανικήςεκτύπωσης,ολοκληρωμένηπροστασίαασφάλειας。
  ΕκτέπτέςεπόπεΔηςοςηςτεσσόνρωνθνσεωνμεαπογενωσηηησηηησηηληησηηληηση
  Atmace 1014 / g(6)

  Κατάλληλογιαγραφικήκαιβιομηχανικήεκτύπωσησεεύκαμπτοκαιάκαμπτουλικόεπίπεδουπόστρωμα,όπωςΑφίσα,旗帜,贴花,紫外线βερνίκικαιούτωκαθεξής。Οσυρόμενοςπίνακαςκενούεισόδου/εξόδουδιευκολύνειτηδιαδικασίαφόρτωσηςκαιευθυγράμμισηςτουχειριστή,αυτόματηαπομάκρυνσηλαβήςμετάτηνεκτύπωσηγιααύξησητηςπαραγωγικότητας,προαιρετικήπλευρικήαπογείωσημεταφορέασυνεργάζεταιμεδιάταξηγραμμήςπαραγωγήςπελάτηπροςδεξιάήαριστερήπλευρά,ρυθμιζόμενηταχύτηταμεταφορέαγιαλειτουργίασεσυντονισμόμετοστεγνωτήριοτουπελάτηεμφανίζειόλητηλειτουργικήλειτουργίαστονπίνακαελέγχου,γρήγορηκαιαπλήλειτουργίαγιαεξοικονόμησηχρόνουρύθμισηςπριναπότηνεκτύπωσηγιαρύθμισηοθόνηςΕξοπλισμένομεδιακόπτη紧急停止,ολοκληρωμένηπροστασίαμπάραςασφαλείαςΗμονάδαFRLείναισυνδεδεμένημεδιακόπτηαυτόματηςανίχνευσηςπίεσηςαέρα,τομηχάνημασταματάναπροειδοποιείγιαανεπαρκήπίεσηαέραεξασφαλίστεόλητηνποιότηταεκτύπωσηςπουπρέπεινακάνετεμετοελαστικόμάκτρομεεπαρκήπίεσηαέρα


 • Ψηφιακόςηλεκτρικόςεκτυπωτήςεπίπεδηςοθόνης(προηγμένομέγεθος600x700毫米) - ΟιπαράμετροιμπορούνναρυθμιστούνεκτωνπροτέρωνστονπίνακαελέγχουτηςοθόνηςαφήςHMIγιαναεπιτύχουναριθμητικήδιαχείρισηπαραγωγής,ελαχιστοποιημένηεξάντλησηπίεσηςαέρα,κατακόρυφηκατακόρυφηοθόνηπροςταπάνωκαιακριβήτοποθέτηση。
  ψηφιακέηλεκτρικςΕκτέπτέςεπόπεΔηςςόνης(προηγμοοmeέέέΕθςς600x700 mm)
  AT-70PD

  οψηφιακ1ηλεκτρικόνεκέπτέςΕκίπεΔηςςόνόνΕείνίνίνςοάΛηλςςιάύλςςιιαακηηλοςςιιαακηηση血糖测试仪,生物医学测试仪,膜开关,平板电脑显示面板,柔性印刷电路(FPC)κ.λπ.Οθόνημεκινητήρακατακόρυφηπροςταπάνωπροςτακάτωπροςτακάτω,μεσυνεχήτοποθέτησημεέλεγχοκωδικοποιητήακριβήτοποθέτηση,μελάνιδενρέειπροςτηνπλευρικήπλευράΕγκρίθηκεοθόνηαφήςHMIγιαεμφάνισηκινεζικής/αγγλικήςγλώσσας,ψηφιακόέλεγχογιαγρήγορηεπιλογήκαιρύθμισηευέλικτηςλειτουργίαςεκτύπωσης,ανάλογαμετουπόστρωμαγιαναεπιλέξετεδιαφορετικέςανάγκες,γρήγορηκαιευκολίαγιατηνεπίτευξηαποτελεσματικήςεκτύπωσης,πουαντιστοιχείσεδιάφορεςανάγκεςεκτύπωσηςΒρόχοςπροστασίαςασφάλειας,τομηχάνημαθασταματήσειαμέσωςκαιθαεμφανιστείμήνυμασφάλματοςστηνοθόνηαφής,εάνπραγματοποιηθείδυσλειτουργίαήεσφαλμένηρύθμιση/λειτουργία,πουπερικλείεταιμελειτουργίααποκατάστασηςμεταβείτεστηναρχήτηςανάκτησης,πλήρηπροστασίαγιαμείωσητουελαττωματικούρυθμού结果1 - 20的20

μενος.

Καλάτερεςεκπτέσεις

μεταφορίΕκτέπτέςοθόνηςςαρτιος|βιομηςανικόκόκόκόκόκόκόκόκκικόκόκκικόκόκουμουμηοmύύύύύύύίίίίίίίίίίίίί

阿塔姆斯冠军。CORP。,απότο1979,είαιπαγκέσμιουηητέτηςτος转移纸丝网打印机|είοπλισμέeμετανοτένπίανμsέδρατηςταϊβάν。

ΗβιομηχανικήμονάδαπαραγωγήςμηχανημάτωνεκτύπωσηςοθόνηςτηςATMA,66.000τετραγωνικώνμέτρων,είναιπιστοποιημένημεCE,χρησιμοποιείσύστημαERP,περιέχειγερμανικήπρέσακυλίνδρωνSPSκαιέχει170κατοχυρωμένασχέδια。Όλοςοεξοπλισμόςεκτύπωσηςοθόνηςχρησιμοποιείταιευρέωςσε7μεγάλεςεφαρμογές:βιομηχανικήεκτύπωση,γραφικήεκτύπωση,εκτύπωσηγυαλιού,τυπωμένακυκλώματα,οπτική-ηλεκτρονική,βιοϊατρικήεκτύπωσηκαιεκτύπωσηπράσινηςενέργειας。

ΗATMAπροσφέρειστουςπελάτεςεπαγγελματικάμηχανήματαεκτύπωσηςοθόνηςκαιτονσχετικόεξοπλισμότης,τόσομεπροηγμένητεχνολογίαόσοκαι40χρόνιαεμπειρίας,ηATMAδιασφαλίζειότιικανοποιούνταιοιαπαιτήσειςκάθεπελάτη。


καντέπροντα.

滚动丝网印刷线

滚动丝网印刷线

αυυματηγραμmήπαραγωγής滚动滚动πολλαπλάλειτουργιμl...

阅读更多
湿膜插入式焊接面罩

湿膜插入式焊接面罩

ηπρωτοποριακάσόμβατικόμέθοδος,ηεκτέπόσητριών...

阅读更多
停止圆筒丝网印刷线

停止圆筒丝网印刷线

ηταντηταΕκτέπωσηςοόνηςΕπιτίγχάνΕιυςυςυςυψυψόόόόυς

阅读更多